CONGRÉS:

VIII CONGRÉS DE LINGÜÍSTICA GENERAL
Universidad Autónoma de Madrid
25-28 de juny de 2008

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat Autònoma de Madrid serà la seu del congrés. En el següent link podeu veure amb més detall la seva localització:http://www.eps.uam.es/esp/vias_acceso.php

El valor de la diversitat [meta]lingüística

Eixos temàtics del congrés:

LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA (DL)
En aquesta àrea es tractarà de la diversitat lingüística des dels diversos enfocaments que poden contribuir a comprendre’n la seva naturalesa i el seu desenvolupament. Aquests enfocaments donen lloc a tres subàrees:

ASPECTES ANTROPOLÒGICS I SOCIALS (DLAS)
En aquesta subàrea es donarà prioritat als següents punts:

 1. Aspectes lingüístics de la comunicació entre cultures i de les seves implicacions socials en diferents àmbits comunicatius.

 2. Estudi de la interrelació entre l’ordre social i els fenòmens de variació i coexistència de llengües.

 3. Estudi de la situació sociolingüística de diferents països del món, amb la finalitat de mostrar diferents models de gestió de la diversitat.

 4. Relació de les ideologies lingüístiques amb els diferents models de polítiques lingüístiques i amb els models i procediments de planificació lingüística.

ASPECTES COGNITIUS I EVOLUTIUS (DLCE)
En aquesta subàrea es donarà prioritat als següents punts:

 1. Estudi dels aspectes cognitius de la diversitat lingüística. Universals de la cognició lingüística i diversitat de llengües.

 2. Orígens i desenvolupament de la capacitat lingüística humana.

 3. Adquisició de dues o més llengües per part de l’infant. Aspectes cognitius de l’aprenentatge de segones llengües a l’edat adulta.

 4. Transtorns del llenguatge des del punt de vista interlingüístic.

ASPECTES TIPOLÒGICS I HISTÒRICS (DLTH)
En aquesta subàrea es donarà prioritat als següents punts:

 1. Tipologia lingüística a tots els nivells (fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica i lèxic).

 2. Lingüística històrica i comparativa: aportacions al coneixement de les relacions genètiques entre llengües i famílies lingüístiques.

 3. Aspectes lingüístics del contacte de llengües. Les llengües mixtes.

 4. Orígens de la diversitat lingüística pròxima i remota.

LA DIVERSITAT METALINGÜÍSTICA (DM)
En aquesta àrea s’estudiarà la diversitat metalingüística; és a dir, els diferents formalismes que han desenvolupat els lingüistes per descriure la gramàtica de les llengües i l’estructura general de les llengües, així com les relacions entre aquestes i el seu entorn.

ELS METALLENGUATGES DE LA GRAMÀTICA (DMGR)
En aquesta subàrea es donarà prioritat a les aportacions que tractin la comparació dels diversos formalismes d’anàlisi gramatical (fonològics, morfològics, sintàctics, semàntics, lèxics), amb especial atenció a les seves limitacions, als seus avantatges o a la seva complementarietat.

ELS MODELS DE DESCRIPCIÓ LINGÜÍSTICA (DMDL)
En aquesta subàrea es donarà prioritat a les aportacions que tractin la comparació de diversos models teòrics que expliquen l’estructura general de les llengües i les interaccions de les llengües entre elles i amb el seu entorn, amb l’objetiu de determinar-ne les limitacions, els avantatges i la complementarietat.

ELS METALLENGUATGES COMPUTACIONALS (DMCP)
En aquesta subàrea es donarà prioritat a les aportacions que comparin els models i llenguatges que es proposen de cara al processament computacional de les llengües humanes, amb l’objetiu de determinar-ne els avantatges, els inconvenients i les limitacions.